váš odborník v oboru plynárenství
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
Mob.: +420 607 593 936
Email: info@sigetysarka.cz

TECHNICKÝ PARTNER RWE GasNet - distribuce plynu

V roce 2005 jsme se stali technickým partnerem distributora plynu a zároveň dodavatele zemního plynu společnosti RWE.
Jako technický partner zajišťujeme tyto služby:

 • Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii maloodběr / domácnost
 • Smlouva o připojení k distribuční soustavě
 • Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení a schválení projektové dokumentace na RWE
 • Montáže plynoměrů
 • Výstavba plynovodních přípojek z oceli a PE
 • Výstavba přeložek plynovodních přípojek z oceli a PE 
 • Výstavba plynovodů z oceli a PE
 • Výstavba přeložek plynovodů z oceli a PE

Zajistíme kompletní služby ohledně zřízení odběru plynu. Od prvního kroku - smlouva o připojení k distribuční soustavě, po uvedení spotřebičů do provozu.

Zajistíme pro Vás výkopové práce včetně řezání asfaltu a betonu.

 

Doklady, které je nutno doložit ke stavbě plynovodní přípojky:

 1. Územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení s razítkem nabytí právní moci, ve kterém musí být povolena stavba plynovodní přípojky
 2. Projektová dokumentace plynovodní přípojky ověřená provozovatelem distribuční soustavy (opatřena razítkem RWE) a stavebním úřadem.
 3. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy (RWE) k projektové dokumentaci
 4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě provozovatele (RWE)
 5. Kontaktní údaje
 6. Pokud se plynovodní přípojka realizuje pro právnickou osobu (kopie výpisu z OR, Obecní úřady - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva, zřizovací listina - IČ)

Na podsyp, obsyp a zásyp dostatečné množství písku - prosívka není přípustná
POZOR: před započetím zemních prací je nutné si objednat vytyčení: http://www.rwe.cz/ds/ds-online-vytyceni-pz/

 

Doklady, které je nutno doložit ke stavbě prodloužení plynovodu nebo přeložky plynovodu:

 1. Územní rozhodnutí nebo stavební povolení s razítkem nabytí právní moci (originál nebo ověřená kopie), ve kterém musí být povolena stavba plynovodu nebo přeložky plynovodu
 2. Projektová dokumentace plynovodu nebo přeložky plynovodu ověřená provozovatelem distribuční soustavy (opatřena razítkem RWE) a stavebním úřadem
 3. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy (RWE) k projektové dokumentaci
 4. Vyjádření správců inženýrských sítí, kteří byli účastníky povolení (E.ON, O2, Vodárenská akciová společnost atd.)
 5. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí kupní / nájemní v případě plynovodu a v případě přeložky plynovodu smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
 6. Všechny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 7. Kontaktní údaje
 8. Pokud se plynovod nebo přeložka plynovodu realizuje pro právnickou osobu (Obecní úřady - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva)

Návštěvnost stránek

098698